Jury

Beoordeling voor de selectie van de (maximaal) tien te nomineren inzendingen voor de Architectuurprijs Almere 2020 oordeelt de jury naar de mate waarin voldaan is aan de volgende criteria:

  • BIJZONDER: eigen uitleg
  • Innovatief: dit begrip verwijst naar aspecten als vernieuwend, origineel en/of inventief
  • Duurzaam: dit begrip verwijst naar een diversiteit aan facetten waaronder materiaal- en energiegebruik en/of hergebruik en/of levenswijze
  • Culturele waarde: dit verwijst naar begrippen als zeggingskracht en verbeelding
  • Maatschappelijke relevantie: dit begrip verwijst naar de bijdrage aan actuele maatschappelijke vraagstukken in Almere

Het thema voor 2020 is ‘BIJZONDER’. Dit criterium legt dan ook het meeste gewicht in de schaal. Verder gaat het om een samenhangend en integraal oordeel over een inzending. De jury heeft daarbij de opdracht te kiezen voor de inzendingen die het meeste bijdragen aan een zo breed mogelijk palet aan aangedragen ruimtelijke projecten. De tien genomineerde projecten worden door de jury op locatie bezocht begin 2021. 

Uit de tien genomineerde inzendingen selecteert de jury de prijswinnaars.

Samenstelling

De jury bestaat in 2020 uit een vakjury, een kinderjury en een publieksjury. De onafhankelijke vakjury beoordeelt de inzendingen inhoudelijk. De vakjury bestaat uit drie leden. De leden zijn afkomstig uit de kringen van ontwerp, vak kritiek, openbaar bestuur, opdrachtgever, kunst en maatschappelijke vraagstukken. Het uitgangspunt bij de samenstelling van de jury is te komen tot een jury met een evenwichtige opbouw in expertise. Bij de samenstelling wordt meegenomen dat minstens twee leden een professionele achtergrond en kennis hebben van de vakdisciplines architectuur en/of stedenbouw en/of landschap en/of ruimtelijke ordening en/of opdrachtgeverschap.

Het lidmaatschap van de jury wordt uitgeoefend op persoonlijke titel. De organisator van de prijsvraag, Kunstlinie Almere Flevoland met projectleider Odette Breijinck, neemt deel aan de beoordeling en heeft geen stemrecht.

10 genomineerden, 3 prijswinnaars

Een vakjury gaat aan de slag met alle inzendingen. Naast de vakjury is er ook een kinderjury en een publieksjury. Het publiek kan kiezen door haar stem uit te brengen na publicatie van tien genomineerde projecten.

In de eerste beoordelingsronde nomineert de vakjury maximaal tien ontwerpen. U krijgt rond 19 oktober 2020 bericht indien u tot de genomineerden behoort. Op vrijdag 6 november  2020 brengt de jury een bezoek aan de tien genomineerde projecten. We verzoeken u daar in uw agenda rekening mee te houden. Is voor het bezoek aan uw ontwerp toestemming nodig van een ander, bijvoorbeeld van de eigenaar, dan dient u zelf diegene op de hoogte te brengen voorafgaand aan het jurybezoek.

Vervolgens selecteert de jury het prijswinnende ontwerp. Op maandag 1 februari 2020 maakt de jury het prijswinnende ontwerp bekend in Kunstlinie Almere Flevoland.

Ook de kinderjury maakt haar oordeel dan bekend. Kunstlinie Almere Flevoland en KIDD (Kunst Is Dichterbij dan je Denkt) benaderen hiervoor lagere scholen in Almere. Deze officiële kinderjury zal haar keuze van haar favoriete inzendingen, beargumenteerd en wel, op 1 februari 2021 publiekelijk uitspreken.

De winnaars ontvangen uit handen van de vakjury elk een bedrag van 2.500 euro. De winnaar die door de vakjury zelf gekozen is ontvangt tevens een trofee.

Naar boven

Besluitvorming jury

De jury besluit in aanwezigheid van ten minste de helft van de stemgerechtigde leden en bij meerderheid van stemmen. De jury stelt een rapport op waarin zij haar bevindingen neerlegt met betrekking tot de (maximaal) tien genomineerde ontwerpen. De jury beslist vervolgens aan wie van de genomineerden de enige prijs wordt toegekend en motiveert dat in haar rapport. Ingeval de jury tijdens de beoordeling geen overeenstemming bereikt over een of meerdere inzendingen zal worden overgegaan tot stemming. Ieder jurylid verkrijgt in dat geval een stem. Bij stemming geldt dat besloten wordt met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt hier verstaan: meer dan de helft van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en (verklaringen van) stemonthouding worden niet tot de uitgebrachte stemmen gerekend. Bij een staking van de stemmen vindt er een loting plaats.

In uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij zeer veel of juist weinig inzendingen, heeft de jury het recht de uitschrijver te adviseren over het organisatorische verloop van de prijsvraag om een verantwoord juryproces mogelijk te maken. De organisatie beslist uiteindelijk, de jury gehoord hebbende, over het verloop van de prijsvraag.

Bekendmaking

Tijdens de bijeenkomst op zondag 29 november  2020 in Kunstlinie Almere Flevoland wordt door een van vakjuryleden het juryrapport gepresenteerd en ontvangt de winnaar zijn/haar prijs.

Het juryproces, juryrapport, de prijsuitreiking, de kinderjury en de publieksjury en de publicatie op de website vormen de kern van de kennisoverdracht en kennisontwikkeling. In publieksbereik wordt voorzien door de beste ontwerpen een breder podium te bieden met presentaties van de genomineerden via verschillende media.

Naar boven

Fenna Haakma Wagenaar (voorzitter)

Fenna Haakma Wagenaar is architect/stedenbouwkundige en werkzaam als hoofdontwerper bij de gemeente Amsterdam.  Daarnaast is ze lid van de commissie Welstand in Almere. Ze won in 1998 de Archiprix en werkte voor Crimson (Rotterdam), SANAA (Tokyo, o.a. Stadstheater Almere), Herzog de Meuron (Bazel) en OMA (Rotterdam). Als planner architect werkte ze in Londen, voor burgermeesters Ken Livingstone en Boris Johnson waar ze onder andere vocht voor betere woningen, resulterend in de London Housing Design Guide. Met liefde voor het optimistische en experimentele gedachtengoed van de naoorlogse stadsontwikkeling is zij, dé vrouw om de juryleden van Almere te adviseren bij De Architectuurprijs Almere.

©Geert Broertje

Prof. Dikkie Scipio

© Inga Powilleit

Dikkie Scipio, is architect, bouwer, ontwerper, schrijver en founding partner van KAAN Architecten.

Gedreven door een grote nieuwsgierigheid naar sociale en culturele ontwikkelingen in wetenschap, kunst en architectuur probeert zij deze te duiden vanuit een interesse in vakmanschap en de kwaliteit van het ambacht. Ze mengt zich in het architectuur discours en geeft lezingen in binnen- en buitenland.

Als architect houdt zij zich bezig met complexe projecten waarnaast zij zich gespecialiseerd heeft in musea en de combinatie van erfgoed en nieuwbouw. Haar projecten zijn veelvuldig nationaal en internationaal gepubliceerd.

Sinds 2019 is Dikkie Scipio professor Architectural Design aan de Münster University of Applied Sciences in Duitsland.

Tracy Metz

Tracy Metz is journalist, auteur en presentator. Ze komt oorspronkelijk uit Californië en kwam na haar studie naar Europa, waar ze in Nederland in de journalistiek terechtkwam. Ze schrijft kritisch, onafhankelijk, met gezag én gevoel voor humor over architectuur, stedenbouw, natuur en landschap – kortom, over onze verhouding tot de gebouwde en natuurlijke omgeving om ons heen. In 2012 richtte ze Stadsleven op, een boeiende live talkshow en digitaal magazine over het leven in steden. Sinds 2013 is zij directeur van het John Adams Institute, het centrum voor Amerikaanse cultuur in Nederland.  

Ivonne de Nood

Ivonne de Nood is opgeleid als landschapsarchitect. Aanvankelijk werkte ze als ontwerper openbare ruimte bij de gemeente Zwolle, vervolgens als landschapsarchitect bij de Dienst Landelijk Gebied en sinds 2008 bij de gemeente Almere. Ze werkte onder andere aan de concept Structuurvisie Almere 2.0, het bidbook voor de Floriade en de ontwikkelstrategie Oosterwold ‘Land-goed voor initiatieven’. Na te hebben gewerkt als bestuursadviseur van de wethouder Ruimte, Wonen, Wijken begeleidde ze als gebiedsregisseur de eerste ontwikkeling van Oosterwold. Momenteel werkt ze als projectdirecteur aan het actualiseren van het lange termijn perspectief en afspraken voor de ontwikkeling van Almere.

 

 

Kinderjury

De kinderjury bestaat uit 9 leerlingen van basisschool De Caleidoscoop: 

Nora Belfqih, Ilse Gerritsen, Leish Balagot, Rosalie de Thouars, Jaede Hoost, Alexander Aguas, Giovanni Saddal, Sander Hofman en Mehrshad Tatari bepalen samen wie de winnaar is van een van de prijzen.