Skip to content

Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden Architectuurprijs Almere

 1. Iedereen kan zijn ontwerp(en) voordragen voor de Architectuurprijs Almere 2018: particulieren, instellingen, zelfbouwers, bedrijven, woningcorporaties, overheden, ontwikkelingscombinaties, enzovoorts. Zowel professionals als niet-professionals. Deelnemers mogen meerdere inzendingen indienen. Dit kan een individuele inzending zijn of een inzending in teamverband.
 2. Bij een inzending in teamverband moet door het team één hoofdverantwoordelijke worden aangewezen die als vertegenwoordiger (penvoerder) namens het deelnemende team optreedt.
 3. Het ruimtelijk project bevindt zich geheel dan wel grotendeels binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Almere.
 4. Het ontwerp betreft een gebouw of een (semi-)openbaar toegankelijke plek. Het kan gaan om gebouwen, pleinen, parken, civieltechnische werken, landschappen, buurten, erven, kunstwerken, ensembles, buurtcentra, bedrijventerreinen, enzovoort. Het interieur van privéruimtes kan niet worden voorgedragen.
 5. Het project moet zijn opgeleverd in de periode tussen 1 januari 2013 en 03 september 2018, of zo ver zijn uitgevoerd dat de jury zich een goede indruk kan vormen van het resultaat.
 6. Uitgesloten van deelname zijn de leden van de jury en hun directe (eerste en tweede graads-) familieleden, medewerkers van het bedrijf of bureau waarvoor zij werkzaam zijn alsmede eventuele participanten in een gezamenlijke onderneming. Dit geldt ook voor iedereen die op enigerlei wijze betrokken is (geweest) bij de voorbereiding en/of de organisatie van de prijs.
 7. Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.
 8. Deelname geschiedt met gesloten beurzen. Meedoen is kosteloos, maar ook wordt er door de uitschrijver geen vergoeding beschikbaar gesteld voor deelname.
 9. Over de uitslag van de jurybeoordeling wordt niet gecorrespondeerd.
 10. De prijs wordt uitgereikt aan de ontwerper(s) van de winnende ruimtelijke projecten. In geval het geestelijk eigendom van het winnende ontwerp met succes door derden wordt betwist dan vervalt de prijs aan de uitvrager.
 11. In het geval zoals hierboven beschreven, zal uit de overgebleven genomineerden een nieuwe prijswinnaar worden gekozen.
 12. Alle digitale documenten - de tekst, de foto’s, het eventuele filmpje, de verklaring van eigendom/akkoordverklaring  – worden aangeleverd via inzendingen@architectuurprijsalmere.nl dit is het e-mailadres van ‘Architectuurprijs Almere 2018’. De deelnemer krijgt automatisch bericht van de ontvangst van de digitale bestanden. Heeft u problemen met het aanleveren van uw digitale stukken, of krijgt u geen automatisch bericht van ontvangst, neem dan direct contact op via inzendingen@architectuurprijsalmere.nl
 13. De inzendtermijn voor de digitaal in te zenden stukken sluit op maandag 03 september 2018, 17.00 uur.
 14. De ontwerper geeft met het indienen van een ontwerp aan bereid te zijn medewerking te verlenen bij activiteiten in het kader van de Architectuurprijs Almere 2018, waaronder inbegrepen activiteiten ten behoeve van het delen en verspreiden van kennis. Voor genomineerde ontwerpers betreft dat onder meer het ontvangen van de juryleden die het project bezoeken op 14 september 2018, aanwezigheid bij de prijsuitreiking op vrijdagmiddag 16 november 2018 en deelname aan de publicatie met de genomineerde ontwerpen.
 15. De deelnemende ontwerper machtigt de organisatie kosteloos gebruik te kunnen maken van het bijgeleverde tekst- en beeldmateriaal ten behoeve van eventuele openbaarmaking in het kader van de Architectuurprijs Almere 2018. Hij of zij zegt toe naar beste kunnen medewerking te verlenen bij het beschikbaar stellen van voor publicatie geschikt beeldmateriaal en eventueel ontbrekende gegevens. De algemeen geldende regels omtrent intellectueel eigendom blijven uiteraard van toepassing. De redactie is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de publicatie Architectuurprijs Almere 2018.
 16. Voor de Nota van Inlichtingen hebben wij een vraag ontvangen; Vraag: "Gelden projecten die startten voor 2013?". Het antwoord hierop is: "indien de planning, het ontwerpproces of de bouw startte voor 1 januari 2013 dan is het project geldig. Het project dient echter na 1 januari 2013 te zijn gerealiseerd."

 

 

De deelnamevoorwaarden zijn bindend voor alle partijen: de uitschrijver, de deelnemers en de beoordelaars. Bij twijfel over de interpretatie van de regels is de algemene bepaling van kracht dat de uitschrijver, waar nodig de jury gehoord hebbende, beslist.   

Uitschrijver 

Uitschrijver van de prijs is Gemeente Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere. Alle informatie over de Architectuurprijs Almere is te vinden via de website http://www.architectuurprijsalmere.nl/. Alle  communicatie tijdens de prijsvraagprocedure verloopt via inzendingen@architectuurprijsalmere.nl

Aanmelden kan hier